Kompas Sztuki 2020
Rzeczpospolita 21 maja 2020, nr 118

http://www.kompassztuki.pl/ranking_2020